Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

Czasopismo Sztuka i Dokumentacja (SiD) powstało wiosną 2009 roku w związku z Festiwalem Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi w latach 2009-2014. Do roku 2017 było wydawane przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Od roku 2018 wydawcą czasopisma została Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Celem czasopisma jest publikacja wyników badań nad sztuką oraz dostarczanie podstawowych materiałów źródłowych dla naukowców, wykładowców, krytyków sztuki i dziennikarzy. Publikujemy materiały artystyczne powstające na styku praktyki i teorii, wypowiedzi artystów, dokumentacje wydarzeń historycznych oraz kalendaria działalności instytucji sztuki.

Chcemy, aby czasopismo Sztuka i Dokumentacja było otwartym archiwum, nieustannie wzbogacającym nasz obraz sztuki. Od czasu powstania profil naukowy czasopisma określają dwa słowa-klucze - "sztuka" i "dokumentacja". Ich połączenie mówi o relacji dialektycznej łączącej historię sztuki i sztukę współczesną. Historia podlega tu nieustannej reaktualizacji, rekontekstualizacji i reinterpretacji. A współczesność jest nieustannie negocjowana, dyskutowana i redefiniowana.

Nasze zainteresowania badawcze obejmują nie tylko sztukę postrzeganą poprzez statyczne obiekty, ale i zmianę. Zajmujemy się dziełami o charakterze efemerycznym, czyli konceptualnym i postkonceptualnym oraz zagadnieniami pokrewnymi. Zawartość czasopisma odzwierciedla performatywny charakter przedmiotu badań. Włączamy badania nad sztuką w szerokie pole performatyki. Zarazem chcemy pokazać ciągłość sztuki, jej historii i stanu aktualnego, uchwycić jej możliwie całościowy obraz. Chcemy, aby czasopismo było platformą kształtowania poglądów, formułowania pytań i inicjowania badań.

Bliższe powiązanie czasopisma Sztuka i Dokumentacja z Akademią Sztuk Pięknych ugruntowuje relację badań naukowych nad sztuką ze współczesną praktyką artystyczną oraz łączy teorię i praktykę w sposób bardziej bezpośredni. Odzwierciedlają to tematy prezentowane w czasopiśmie oraz rozszerzone pole badawcze i metodologie, które stają się bardziej zróżnicowane i interdyscyplinarne. Oprócz tych stosowanych w humanistyce, opracowania bazują na metodologiach artystyczno-badawczych czy badaniach inspirujących się sztuką. Świat sztuki i nauki akademickiej stają się sobie bliższe.

redakcja
    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ