Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SZTUKA i DOKUMENTACJA - informacje o zawartości / materiały w opracowaniu

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Propozycje należy nadsyłać na adres:
email: journal@doc.art.pl
Art and Documentation no. 28

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja / Section

GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 8 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists' Documents 8 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d'Artistes 8

Leszek BROGOWSKI, Edycja 8 - Założenia Programowe / Edition 8 - Program Assumptions / Édition 8 - Hypotheses du Programme

STUDIA DUCHAMPOWSKIE / DUCHAMP STUDIES / ÉTUDES DUCHAMPIENNES

Yannick MILOUX, Opis Faksymile Zielonego Pudełka Autorstwa Ernesta T. z Kolekcji FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine / Description of the Facsimile Green Box by Ernest T. from the Collection of the FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine / Description de La Boîte Verte, fac-similé par Ernest T., dans la Collection du FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine

Leszek BROGOWSKI, Invisible mais voyable. Metodologia Parafrazy / La Méthodologie de la Paraphrase

ASSOCIATION MARCEL DUCHAMP, Droit de Réponse / Prawo do Odpowiedzi

Faksymile Zielonego Pudełka Autorstwa Ernesta T. z Kolekcji FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine, wraz z Parafrazš „Panny Młodej Rozebranej przez Swych Kawalerów, Jednak” Marcela Duchampa, Autorstwa Leszka Brogowskiego / The Facsimile Green Box by Ernest T. from the Collection of the FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine, with the Paraphrase in Polish of "The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even” by Marcel Duchamp, Realized by Leszek Brogowski / Fac-similé de La Boîte Verte, par Ernest T. dans la Collection du FRAC-Artotheque Nouvelle-Aquitaine, Accompagnée d’une Paraphrase en Polonais de "La Mariée Mise a Nu par Ses Célibataires, Meme" de Marcel Duchamp, Réalisée par Leszek Brogowski

Kartografia Wielkiej Szyby / Cartographie du Grand Verre

Gaël HÉNAFF et / i Leszek BROGOWSKI, Marcel Duchamp: le Rétinien et le Conceptuel, Aspects Artistiques et Aspects Juridiques / Marcel Duchamp: Siatkówkowe i Konceptualne, Aspekty Artystyczne i Aspekty Prawne

Brigitte AUBRY, ‘Relique’ Authentique et ‘Répliques’ Factices? Le Grand Verre de Marcel Duchamp a Travers ses 'Autres' / Authentic ‘Relic’ and False ‘Replicas?’ Marcel Duchamp's Large Glass as seen Through Its ‘Others’

Leszek BROGOWSKI et Aurélie NOURY, Déballage de La Boîte verte. L'Autre Moitié de la Question: La Boîte Verte de la Collection d'Ernest T. Sans Niveau ni Metre. Journal du Cabinet du Livre D'artiste, Numéro 30, 26 septembre / 14 novembre 2013 [reprint]

Leszek BROGOWSKI i Aurélie NOURY, Rozpakowywanie Zielonego Pudełka. Druga Połowa Pytania: Zielone Pudełko z Kolekcji Ernesta T. (z Interwencjš Mathieu Saladin) [tłumaczenie]

Leszek BROGOWSKI and Aurélie NOURY, Unpacking The Green Box [English Summary]

Ernest T., Biografia i Wybór Prac / Biography and Selected Works / Biographie et Sélection d'Oeuvres

Aurélie NOURY, Rozmaitoœci dla Marcela Duchampa / Miscellanea for Marcel Duchamp / Mélanges pour Marcel Duchamp

BIBLIOTEKA MARCELA DUCHAMPA / MARCEL DUCHAMP'S LIBRARY

Marc DÉCIMO, Biblioteka Marcela Duchampa, być może (fragment) [tłumaczenie]

Aurélie NOURY, Rekonstrukcja Biblioteki Marcela Duchampa / Reconstruction of Marcel Duchamp's Library / Reconstitution de la Bibliotheque de Marcel Duchamp


Informacje 'dla autorów' / Infos 'for authosrs': http://www.journal.doc.art.pl/zasady_pisania_tekstow_menu.html.

CALL FOR PAPERSSekcje tematyczne - otwarty nabór:

Fluxus w krajach Europy.

VARIA

KSIĄŻKI

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO

PROJEKTY - KOLEKTYWY - INICJATYWY

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE


Sekcja tematyczna:

Dokumenty artystów

Andrzej Pierzgalski (1938-2016) założył i prowadził w Łodzi w latach siedemdziesiątych Galerię A4. W Sztuce i Dokumentacji otwarta została w 2012 roku poświęcona mu galeria. Od 2018 roku kuratorem galerii jest Leszek Brogowski.

Po drugiej wojnie światowej dokonał się gwałtowny proces dekonstrukcji tradycyjnego pojęcia dzieła sztuki: procesualność i informacja zastąpiły materialny przedmiot; dokumenty zastępujące dzieło odnoszono raczej do procesu pracy, niż do aktu twórczego; intelektualizacja procesów artystycznych przeciwstawiona została estetycznemu fanatyzmowi; dyskrecja, umiarkowanie i powściągliwość przeciwstawiono wystawności, spektakularyzacji i przesadności, zwłaszcza rynku sztuki itd. Jednym z najciekawszych miejsc, gdzie zatarły się wyraźne kontury pojęcia dzieła sztuki, jest właśnie jego pogranicze z dokumentem. Historycy sztuki rozróżniają jeszcze często dzieło jako właściwy przedmiot badań oraz towarzyszące mu dokumenty, takie jak: zamówienie, umowę o dzieło, dokument notarialny, itp., jako materiał jedynie towarzyszący badaniom. W odniesieniu do wielu praktyk współczesnej sztuki rozróżnienie to nie da się już zastosować, bo dzieło może mieć dziś postać dokumentu, a dokument może zastępować dzieło; często te dwie funkcje nakładają się na siebie lub współistnieją. W pracy Dokument (1963), do dzieła zainspirowanego notatkami Marcela Duchampa, Robert Morris dołączył akt notarialny - Statement of Esthetic Withdrawal - na mocy którego wycofywał zeń wszelkie jakości estetyczne; jeśli dokument ten odłączyć od pracy i rozpatrywać jedynie jako jej uzupełnienie, praca zmieni całkowicie swój charakter. Można nawet zadać sobie pytanie, czy dzieło nie jest jedynie specyficznym dokumentem i śladem procesu artystycznego. Program galerii Dokumenty Sztuki skupi się jednak odtąd na dokumentach drukowanych: nie na tzw. drukach artystycznych, ale na dokumentach, których nośnikiem jest przemysłowy offset, kserokopia a nawet ręcznie składane, kauczukowe czcionki, czyli techniki reprodukcji mechanicznej, o których pisze Walter Benjamin na wstępie swojego eseju: "Niesamowite zmiany, jakie wywołało w literaturze pojawienie się druku, techniczna reprodukcja pisma, są zresztą znane. A stanowią one zaledwie jeden, jakkolwiek nad wyraz ważny, szczegółowy przypadek zjawiska, rozpatrywanego tutaj w skali historii powszechnej. Do drzeworytu dochodzą w okresie średniowiecza miedzioryt i sztych, a na początku dziewiętnastego wieku - litografia."[1] Otóż offset to tylko udoskonalona i uprzemysłowiona litografia, gdzie płyty cynkowe zastąpiły zbyt ciężki kamień litograficzny, umożliwiając tym sposobem masowy druk fotografii. Wykorzystanie przemysłowego druku jako podłoża dokumentów sztuki (manifesty, pisma artystyczne, książki artystów, katalogi, ulotki, zaproszenia, poezja wizualna, itp.) stało się impulsem do głębokich przemian nie tylko praktyk artystycznych, ale także - jak przewidywał to Benjamin - samego pojęcia sztuki. Prezentowane tu dokumenty sztuki będą zatem okazją do prześledzenia najważniejszych etapów i aspektów tych przemian.

Kuratorem galerii od 2018 roku jest Leszek Brogowski (since 2018).

[1] Walter Benjamin, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej,” w Twórca jako wytwórca, red. Hubert Orłowski, tłumaczenie Hubert Orłowski i Janusz Sikorski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975), 68.

Propozycje do tej sekcji nadyylać do Leszka Brogowskiego: leszek.brogowski@univ-rennes2.fr


    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ