Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SZTUKA i DOKUMENTACJA - informacje o zawartości / materiały w opracowaniu

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Propozycje należy nadsyłać na adres:
email: journal@doc.art.pl
Art and Documentation no. 25

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja 1 / Section 1

OPOZYCYJNA KULTURA WIZUALNA W POLSCE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH DWUDZIESTEGO WIEKU

Wstęp / Introduction
Red. / Edit. by Katarzyna SZYCHTA-MIELEWCZYK

I
Syntezy

Alicja CICHOWICZ, Zarys Działalności Łódzkiej Alternatywnej Sceny Artystycznej w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku

Wojciech CIESIELSKI, Niewidzialna Sztuka. Niezależne Działania Artystyczne w Koszalinie w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku

Artur TAJBER, Wpływy Aparatu Represji i Œrodowisk Dysydenckich na Upadek Kultury oraz Regres Sztuki w Polsce Lat Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku

II
Case studies

Sztuka. Artyści - Grupy - Œrodowiska - Zjawiska

Monika KRZENCESSA-ROPIAK, Andrzej Trzaska. Twórczość w Ośrodku Internowania

Karolina LEJCZAK-PASTUSZKA, Mentalne Uwikłania. Prace Leszka Sobockiego w Zbiorach Europejskiego Centrum Solidarności

Anna DZIERŻYC-HORNIAK, Od Dokumentu ku Wiecznej Teraźniejszości. Fotografia w Spotkaniu z Sacrum. Na Wybranych Przykładach Przedsięwzięć Janusza Boguckiego i Niny Smolarz

Kamila DWORNICZAK, Fotografia Reportażowa a Strategie Oporu. I Ogólnopolski Przegląd Fotografii Socjologicznej (1980)

Jerzy KLIMCZAK, Sprzeciw Kiedyś i Dziś - Plakat Opozycyjny jako Instalacja Muzealna

Xawery STAŃCZYK, Psychogaleria Chaos Faza 3 1988-1989. "Cadio Rebel" 1984–1989. Długie Lata Osiemdziesiąte, Underground, Fantom

Artefakty i archiwa

Agnieszka KORNACKA, Opozycyjne Biografie Rzeczy. O Tkaninach Patriotycznych Lat Osiemdziesiątych i ich Genealogii. Na Marginesie Wystawy Nić. Sploty Wolności

Katarzyna SZYCHTA-MIELEWCZYK, "Nie Zapomnimy Nigdy!" Narracje o Przeszłości Odczytywane z Drugoobiegowych Znaczków i Kart Pocztowych Rozpowszechnianych w PRL w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku

Iwona KWIATKOWSKA i Ewa KONKEL, Malowana Wolność. Głos Trójmiejskich Ulic w Latach 1980-1981

Maria LEŚNIOWSKA, Plakaty, Pocztówki, Street Art w "Służbie" Solidarności. Materiały Ikonograficzne Przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu

Kamil KALISZUK, "Coś z Niczego." Przejawy Improwizowanej, Opozycyjnej Działalności Twórczej Przechowywane w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

III
Dyskusja

Jakub KNERA, O Książce Jakuba Banasiaka Proteuszowe Czasy. Rozpad Państwowego Systemu Sztuki 1982-1993. Stan Wojenny, Druga Odwilż, Transformacja Ustrojowa

Introduction and Summaries

Sekcja 2 / Section 2

INTERSPICIES NUDITY
FNAF 7, Prague - FNAF Export, Gdansk
Curators Lenka Klodova and Lukasz Guzek
Conference papers and documentation
Lenka Klodová, FNAF - Naked Philosophy
Jana Orlova,
Katarzyna Lewandowska, Why do we need women's freedom? Feminist artistic activism against power. Anarchopornopór (Anarcho-porn-resistance).
Paweł Leszkowicz, Queering Interspecies nudity in performance art and critical theory.
Marek Rogulski, ProtoAnthropoid - coagulation of consciousness.

GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 8 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists' Documents 8 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d'Artistes 8

Leszek BROGOWSKI, Edycja 8 - Założenia Programowe / Edition 8 - Program Assumptions / Édition 8 - Hypotheses du Programme

ROZPAKOWYWANIE ZIELONEGO PUDEŁKA MARCELA DUCHAMPA / UNPACKING THE GREEN BOX OF MARCEL DUCHAMP / DEBALAGE DE LA BOITE VERTE DE MARCEL DUCHAMP

O Zielonym Pudełku (opis eksponatu z kolekcji FRAC Limousin) / About The Green Box (notice from the collection of the FRAC Limousin) / Sur La Boîte Verte de Marcel Duchamp (notice de la collection du FRAC Limousin)

Marcel DUCHAMP, La Boîte Verte [faksymile]
Marcel DUCHAMP, La Boîte Verte [przeklad według transkrypcji Michela Sanouillet]

Leszek BROGOWSKI, Aurélie NOURY, Rozpakowywanie Zielonego Pudełka. Druga Połowa Pytania: Zielone Pudełko z Kolekcji Ernesta T. (z interwencjš Mathieu Saladin) [tłumaczenie]
Leszek BROGOWSKI, Aurélie NOURY, Déballage de La Boîte Verte. L'Autre Moitié de la Question: La Boîte Verte de la Collection d'Ernest T. (avec intervention de Mathieu Saladin)[reprint Sans Niveau ni Métre. Journal du Cabinet du Livre D'artiste, Numéro 30, 26 septembre / 14 novembre 2013]

Ernest T., Biografia i Wybór Prac / Biography and Selected Works / Biographie et Sélection d'Oeuvres

Summary

DUCHAMP STUDIES

Brigitte AUBRY, "Relique" Authentique et "Répliques" Factices? Le Grand Verre de Marcel Duchamp a Travers ses "Autres" / Authentic "Relic" and False "Replicas"? Marcel Duchamp's Large Glass as seen Through Its "Others"

Aurélie NOURY, 12 Artystow Francuskich Nawišzujšcych do Marcela Duchampa / 12 French Artists Referring to Marcel Duchamp / 12 Artistes Français Renouant avec Marcel Duchamp

Biblioteka Marcela Duchampa / Marcel Duchamp's Library

Marc DÉCIMO, La Bibliotheque de Marcel Duchamp / The Library of Marcel DDuchamp [tłumaczenie (fragment)]

Aurélie NOURY, Rekonstrukcja Biblioteki Marcela Duchampa (5 photos + informacja nt. methody) / Reconstruction of Marcel Duchamp's Library (5 photos + information on the method) / Reconstitution de la Bibliotheque de Marcel Duchamp (5 photos + informations sur la méthode)

Ankieta nt. Manifestów / A Questionnaire Regarding Manifestos / Enquete sur les Manifestes


Art and Documentation no. 26

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja / Section

Universal Gardens - Gardens and Villa of Livia, Prima Porta, Rome

Red. / Edit. by Cornelia LAUF


Art and Documentation no. 27

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja / Section

Exhibiting Polish Art Abroad, 1918-2019: Curators, Festivals, Institutions

Red. / Edit. by Małgorzata KAZMIERCZAK

Katalin BALAZS, Exhibiting Polish Fabric Art in Hungary in the 1960s-1970s

Łukasz BIAŁKOWSKI, A Firecracker, a Light at the End of the Tunnel? The First Polish Programme of Residential Stays for Artists in the US

Mateusz M. BIECZYŃSKI, A Getaway From Socialist Realism. State-Organised Overseas Exhibitions as the Road to Fame of the Polish School of Posters

Maciej GUGAŁA, Entangled in Contexts: Ten Years after the Side by Side Exhibition in Berlin's Martin-Gropius-Bau

Anna DZIERŻYC-HORNIAK, From a Demarcation Line to a Living Archive. Documentary Exhibitions of the Foksal Gallery on the British Isles

Jeannine HARDER, The International Poster Exhibition Vienna 1948

Małgorzata KAZMIERCZAK, The Castle of Imagination Festival on Tour and in Exile: Providence, Carlisle and Schloss Bröllin

Sonia KĄDZIOŁKA, Between Haptic and Visual. About Polish Fiber Art at the International Biennials of Tapestry in Lausanne

Karolina KOLĘNDA, Władysław Hasior's Exhibitions in Sweden

Wiktoria KOZIOŁ, Bakunin in Dresden (1990-1991) as the Concept of the Political Art of the New Left during the Transformational Changes in Poland

Camilla LARSSON, The Politics of Appearance: Tadeusz Kantor Exhibiting in Sweden 1958-2014

Jarosław LUBIAK, Recognizing a Polish National Idiom in Global Art: Two Exhibitions of Polish Contemporary Art Abroad

Krzysztof SIATKA, Hamdi el Attar and the Stoffwechsel exhibitions in Kassel

Bernadeta STANO, The Thaw, or Warming in Cracow's Artistic Community Relations with the West, and Consequences to Art

Klara KEMP-WELCH, Presences Polonaises


Informacje 'dla autorów' / Infos 'for authosrs': http://www.journal.doc.art.pl/zasady_pisania_tekstow_menu.html.

CALL FOR PAPERSSekcje tematyczne - otwarty nabór:

Fluxus w krajach Europy.

VARIA

KSIĄŻKI

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO

PROJEKTY - KOLEKTYWY - INICJATYWY

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE


Sekcja tematyczna:

Dokumenty artystów

Andrzej Pierzgalski (1938-2016) założył i prowadził w Łodzi w latach siedemdziesiątych Galerię A4. W Sztuce i Dokumentacji otwarta została w 2012 roku poświęcona mu galeria. Od 2018 roku kuratorem galerii jest Leszek Brogowski.

Po drugiej wojnie światowej dokonał się gwałtowny proces dekonstrukcji tradycyjnego pojęcia dzieła sztuki: procesualność i informacja zastąpiły materialny przedmiot; dokumenty zastępujące dzieło odnoszono raczej do procesu pracy, niż do aktu twórczego; intelektualizacja procesów artystycznych przeciwstawiona została estetycznemu fanatyzmowi; dyskrecja, umiarkowanie i powściągliwość przeciwstawiono wystawności, spektakularyzacji i przesadności, zwłaszcza rynku sztuki itd. Jednym z najciekawszych miejsc, gdzie zatarły się wyraźne kontury pojęcia dzieła sztuki, jest właśnie jego pogranicze z dokumentem. Historycy sztuki rozróżniają jeszcze często dzieło jako właściwy przedmiot badań oraz towarzyszące mu dokumenty, takie jak: zamówienie, umowę o dzieło, dokument notarialny, itp., jako materiał jedynie towarzyszący badaniom. W odniesieniu do wielu praktyk współczesnej sztuki rozróżnienie to nie da się już zastosować, bo dzieło może mieć dziś postać dokumentu, a dokument może zastępować dzieło; często te dwie funkcje nakładają się na siebie lub współistnieją. W pracy Dokument (1963), do dzieła zainspirowanego notatkami Marcela Duchampa, Robert Morris dołączył akt notarialny - Statement of Esthetic Withdrawal - na mocy którego wycofywał zeń wszelkie jakości estetyczne; jeśli dokument ten odłączyć od pracy i rozpatrywać jedynie jako jej uzupełnienie, praca zmieni całkowicie swój charakter. Można nawet zadać sobie pytanie, czy dzieło nie jest jedynie specyficznym dokumentem i śladem procesu artystycznego. Program galerii Dokumenty Sztuki skupi się jednak odtąd na dokumentach drukowanych: nie na tzw. drukach artystycznych, ale na dokumentach, których nośnikiem jest przemysłowy offset, kserokopia a nawet ręcznie składane, kauczukowe czcionki, czyli techniki reprodukcji mechanicznej, o których pisze Walter Benjamin na wstępie swojego eseju: "Niesamowite zmiany, jakie wywołało w literaturze pojawienie się druku, techniczna reprodukcja pisma, są zresztą znane. A stanowią one zaledwie jeden, jakkolwiek nad wyraz ważny, szczegółowy przypadek zjawiska, rozpatrywanego tutaj w skali historii powszechnej. Do drzeworytu dochodzą w okresie średniowiecza miedzioryt i sztych, a na początku dziewiętnastego wieku - litografia."[1] Otóż offset to tylko udoskonalona i uprzemysłowiona litografia, gdzie płyty cynkowe zastąpiły zbyt ciężki kamień litograficzny, umożliwiając tym sposobem masowy druk fotografii. Wykorzystanie przemysłowego druku jako podłoża dokumentów sztuki (manifesty, pisma artystyczne, książki artystów, katalogi, ulotki, zaproszenia, poezja wizualna, itp.) stało się impulsem do głębokich przemian nie tylko praktyk artystycznych, ale także - jak przewidywał to Benjamin - samego pojęcia sztuki. Prezentowane tu dokumenty sztuki będą zatem okazją do prześledzenia najważniejszych etapów i aspektów tych przemian.

Kuratorem galerii od 2018 roku jest Leszek Brogowski (since 2018).

[1] Walter Benjamin, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej,” w Twórca jako wytwórca, red. Hubert Orłowski, tłumaczenie Hubert Orłowski i Janusz Sikorski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975), 68.

Propozycje do tej sekcji nadyylać do Leszka Brogowskiego: leszek.brogowski@univ-rennes2.fr


    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ